Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Samenwerking

Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik van kunnen maken; zoals de hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen. Zoals Wmo-pashouders en leerlingen in het publiek vervoer en vervoer naar de sociale werkplaats.


De samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is van alle gemeenten in beide provincies. Het is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (GR). Klik hier voor de tekst van de Regeling. Dit betekent dat bepaalde taken van de gemeenten zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Het zijn de taken: contractbeheer en beleidsadvisering, het klachtenloket en monitoring en doorontwikkeling. Zo gaan we bijvoorbeeld onderzoeken of het op termijn ook mogelijk is om ook andere vervoersstromen te integreren, zoals naar de dagbesteding.


Eind 2017 eindigden de gemeentelijke vervoerscontracten met de vervoerders. Gemeenten hebben besloten om gezamenlijk een overeenkomst af te sluiten met vier verschillende vervoerders. Deze vervoerders gaan komende jaren steeds intensiever samenwerken. Samen met hen bouwen we een vervoersnetwerk zodat u snel en veilig op de juiste plaats van bestemming komt en zodat we allen -ook in de komende decennia- gebruik kunnen maken van deze vervoersvormen.


Het team wordt aangestuurd door de directeur Jan Bos. Hij legt verantwoording af aan de gemeenten en de provincies. Zij zijn vertegenwoordigd in een bestuur, één afgevaardigde per regio. Het bestuur bestaat uit:

  • wethouder G. Brongers - namens regio Oost-Groningen (voorzitter)

  • wethouder I. Jongman – namens regio Centraal-Groningen

  • wethouder B. Nederveen - namens regio Zuidwest-Groningen

  • wethouder M. de Visser - namens regio Noord-Groningen

  • wethouder K. Ipema - namens regio Noordmidden-Drenthe

  • wethouder H. ten Hulscher - namens regio Zuidwest-Drenthe

  • wethouder G. Rink - namens regio Zuidoost-Drenthe

  • directeur W. Mol - namens OV-bureau Groningen-Drenthe

Reizigers

We willen allen dat publiek vervoer voor iedereen toegankelijk is en goed doorontwikkeld wordt. Vanaf 2016 werken we al nauw samen met mensen die groepen reizigers vertegenwoordigen. Zij hebben hun wensen en ideeën met ons gedeeld en positief kritisch meegekeken. Vanaf mei 2018 zijn de reizigersgroepen per regio actief. Op deze webpagina vindt u meer informatie: Meepraten.

Vervoerders

Vervoerders spelen een belangrijke rol in de doorontwikkeling van publiek vervoer. Niet alleen brengen zij reizigers naar de gewenste bestemming, zij werken ook samen met ons om efficiënter te reizen. Waar dat kan zullen ritten worden gecombineerd, rijden ze ook over de regiogrenzen heen en kunnen ze -als ze toch die kant uit rijden- elkaars reizigers meenemen. En dus komen we in de toekomst minder 'lege' busjes en taxi's tegen. En worden er minder onnodige kilometers gereden. Dat is beter voor het milieu!

Provincies en OV-bureau Groningen Drenthe

Er wordt ook nauw samengewerkt met de provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe. Een compleet en goed functionerend vervoersnetwerk stelt de reiziger in staat om zelf een ketenreis te plannen en te maken. Wij werken samen zodat de reiziger ook eenvoudig gebruik kan maken van bus & trein en van de hubs.

Ministeries en andere overheden

Niet alleen lokaal, regionaal maar ook met landelijke overheden en partijen werken we samen, zoals met de ministeries IenW, VWS EZ en BZK. Maar ook met Valys, CROW en de Landelijke MaaS-coalitie. Dit doen we onder andere binnen de programma's MaaS en Anders Benutten. Samen met hen kijken we naar de doorontwikkeling van technische mogelijkheden. De bedoeling is dat de reiziger zelfstandig en eenvoudig, online elke gewenste reis kan plannen, maken en afrekenen. De komende jaren zullen we in onze regio's diverse pilots gaan houden, zodat we kunnen onderzoeken wat voor inwoners van Groningen en Drenthe het beste werkt.